Algemene Leden Vergadering 2022

Alle leden zijn van harte welkom op de algemene leden vergadering op woensdag 23 november 2022

Het bestuur nodigt ieder HCLB lid uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum:  Woensdag 23 november 2022
Tijd:       20:00
Locatie: online, via: https://meet.jit.si/AlgemeneLedenvergaderingHCLB

In een algemene ledenvergadering wordt het gevoerde en te voeren beleid van onze vereniging besproken. Iets wat ons allen aan gaat. Alle leden zijn welkom en alle leden hebben stemrecht! Zet de datum dus in je agenda en praat mee.

Let op: voor het aanmaken van een presentielijst vragen wij aan alle deelnemende leden of zij hun volledige naam willen gebruiken als gebruikersnaam. Deze naam kan worden aangepast in het beginscherm, voordat op ‘Deelnemen aan de vergadering’ wordt gedrukt.

Hieronder staat de voorlopige agenda. Bij agendapunt 2 is ruimte voor iedereen om een korte mededeling te doen. Als je een bepaald onderwerp op de agenda wilt zetten kan je dit doorgeven aan Greet Schouten (voorzitter).

Carla Theeboom treedt af als bestuurslid in verband met haar verhuizing. Het bestuur vindt dit erg jammer en zal haar enthousiasme en inzet erg missen. Het aftreden van Carla betekent dat er een plek vrij komt in het bestuur. Wie wil ons bestuur weer compleet maken? Het bestuur vergadert 1x in de 2 maanden. Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen over wat het precies inhoudt? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar hclb@handbal.nl.

 

Agenda ALV HCLB (voorlopig)

Datum:               Woensdag 23  november 2022

Tijd:                     20:00

Locatie:               online, via: https://meet.jit.si/AlgemeneLedenvergaderingHCLB

 1. Ingekomen stukken
 2. Mededeling
 3. Notulen vorige vergadering (zie bijlage 1)
 4. Jaarverslag bestuur 2021-2022 (zie bijlage 2)
 5. Verslag penningmeester (zie bijlage 3)
 6. Vaststelling balans en staat baten en lasten
 7. Vaststelling begroting 2022-2023
 8. Kascommissie
 9. Bestuur: aftreden Carla Theeboom en vacature bestuur
 10. Commissies
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Bijlages worden zo spoedig mogelijk verstuurd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.