Akkoord verklaringen:

  Ondergetekende heeft op de website www.hclb.nl staande privacy policy in het kader van de Wet AVG gelezen en gaat hiermee akkoord.

  Ondertekende gaat akkoord met de statuten en het reglement van de HCLB, welke verkrijgbaar zijn bij het secretariaat en zal bij aanvaarding van het lidmaatschap de verplichting van het lidmaatschap nakomen.

  Ondergetekende gaat akkoord met de volgende afspraken met betrekking tot het lidmaatschap:

  - in de maand september of oktober krijgt ieder lid 5 Grote Clubactieloten om te verkopen;

  - eventuele door het NHV opgelegde boetes zijn voor eigen rekening;

  - omdat onze vereniging niet zonder hulp van vrijwilligers kan draaien zal er zo nu en dan een beroep worden gedaan voor vrijwillige hulp zoals fluiten of zaaldienst;

  - het lidmaatschap zal ingaan na ontvangst van het inschrijfformulier en zal in ieder geval voor een jaar worden aangegaan;

  - opzegging van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het lopende boekjaar (30 juni) met een opzegtermijn van vier weken (dus vóór 31 mei van het boekjaar opzeggen).

  Machtiging contributie:

  De contributie en overige kosten worden alleen per automatische incasso geïnd. De actuele bedragen van de contributie zijn te vinden op deze website bij Lidmaatschap - Informatie. De overige kosten bestaan uit het eenmalige inschrijfgeld van € 4.50 (dit bedrag wordt bij de eerste automatische incasso met de contributie meegenomen) en een jaarlijks bedrag voor kledinggeld van € 7,00 (dit bedrag wordt met de incasso van januari geïnd).

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Handbal Combinatie Limvio Baarn (HCLB) te Baarn, om van zijn/haar hier ondergenoemde bankgirorekening (IBAN-nummer) bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie, inschrijfgeld en kledinggeld per: