Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Binnen HCLB wordt gewerkt met verschillende vrijwilligers. Vanuit de samenleving wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van HCLB geeft hier invulling aan door het beleid van het NOC*NSF ten aanzien van trainers/coaches en begeleiders te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels die door het NOC*NSF en dus ook door HCLB worden gehanteerd. Op de website van het NOC*NSF is hier nog meer informatie over te vinden.

Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in doping- controleprocedures of -onderzoeken.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Aannamebeleid vrijwilligers

Zonder vrijwilligers bestaat geen HCLB. Zonder deze belangrijke groep personen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van wedstrijden, trainingen, toernooien of andere activiteiten buiten het handbal.

Uitgangspunt voor HCLB is dat iedereen die HCLB een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden bij onze vereniging. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen harde voorwaarde. Graag willen wij nu en in de toekomst kunnen blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen. Daarom geldt een korte procedure die moet worden doorlopen, voordat iemand vrijwilliger kan worden bij HCLB. Hieronder staat de procedure bij HCLB:

 • Met iedere nieuwe trainer/begeleider/vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gehouden.
 • Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden naar referenties gevraagd.
 • Indien nodig wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

Vertrouwenspersoon

HCLB vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt en dat iedereen met plezier kan handballen. Daar moeten we met elkaar voor zorgen. Bovenstaande afspraken rond het gedrag van onze trainers/coaches en ons aanname beleid van vrijwilligers dragen daaraan bij.

Mocht je toch te maken krijgen met een ongewenst situatie of ongewenst gedrag dan kan je daarover praten met onze vertrouwenspersoon Maroesja Boersma (maroesjaboersma@live.nl). Bij haar kan je terecht voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Uiteraard in vertrouwen,